Owner & Publication Manager:

Hoogendoorn Beheer, Onderhoud en Advies
Ray Hoogendoorn
Postbus 71431
2507 BA Den Haag

Email:
contact@rayhoogendoorn.nl

KVK-nummer: 56204108

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.rayhoogendoorn.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Ray Hoogendoorn. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Hosting:

OVH BV
Hogehilweg 16,
1101 CD AMSTERDAM
Nederland

KvK nummer: H34.317851.0000
BTW nummer: 8201.23.833.B.01

Website design:

Design and WordPress development: Coralie Rocque

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ray Hoogendoorn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ray Hoogendoorn.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Ray Hoogendoorn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ray Hoogendoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.rayhoogendoorn.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.